BAN GIÁM ĐỐC

Thứ ba, 03 Tháng 4 2012 15:54 Bệnh viện nhi Quảng Nam Giới thiệu - Giới thiệu Ban giám đốc
In

                                               

 

                                                          GIÁM ĐỐC

                                      BS.CKII. NGUYỄN ĐỨC HÙNG SƠN                              

                                                                                                                                                                                

                                   PHÓ GIÁM ĐỐC                                          PHÓ GIÁM ĐỐC

                     BS.CKII. NGUYỄN ĐÌNH THOẠI                  BS.CKI. HUỲNH THỊ HỒNG DIỆP   

 

 

 

 

 

 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 10 Tháng 10 2019 08:15